Skip to content

Tag Archives: สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ เงินกู้ซื้อรถ

19-Sep-15

ในปัจจุบันรถยนต์ที่ว่าเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ก่อนนั้นการออกรถป้ายแดงนั้นจำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการออกแต่ ณ ปัจจุบันนี้การออกกรถไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เพราะในสมัยนี้ได้มีแหล่งเงินกู้ในการออกรถป้ายแดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆมากมาย แถมยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้กู้ที่ต้องการจะออกรถต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และยังมีสินเชื่ออเนกประสงค์อีกมากมาย โดยที่เราจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่ารถยนต์ทั้งหมด ซึ่งในตอนแรกผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินดาวน์ก่อน ส่วนที่เหลือผู้ซื้อนั้นจะต้องผ่อนชำระส่วนที่เหลือเป็นงวดไปๆ เมื่อมีการผ่อนชำระครบแล้วทางผู้ออกสินเชือก็จะโอนกรรมสิทย์มาให้กับผู้ซื้อซึ่งเงินดาวน์รถส่วนใหญ่นั้นจะคิดเป็น 15-25 % ของราคารถทั้งหมด เรื่องของการดาวน์รถนั้นอาจจะมีเปอร์เซนในการดาวน์ตั้งแต่ 0-50 % แล้วแต่ละที่ ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้ามีเงินเดือน 15,000.-บาท แต่ไม่มีเงินเก็บ แต่มีความต้องการที่จะซื้อรถคันละประมาณ 500,000.- บาท ก็ต้องหาเงินดาวน์ในช่วงแรก 80,000-140,000 บาท ตามเปอร์เซนที่ได้กำหนดไว้ และการผ่อนรถนั้นก็ควรดูเรื่องของการรับภาระในการผ่อน ถ้าหากมีเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ต้องไม่ควรผ่อนรถเกินกว่า 5,000 บาท ในแต่ละงวด และการกู้เงินเพื่อที่จะซื้อรถนั้นจะไม่สามารถกู้ซื้อได้เต็มราคารถ อย่างน้อยจะต้องมีเงินดาวน์รถขั้นต่ำ 5เปอร์เซนแต่การที่จะได้เงื่อนไขเงินดาวน์5 เปอร์เซนนั้น ผู้กู้จะต้องมีรายได้สุทธิมากกว่าค่าผ่อนชำระต่องวด3เท่าของค่างวด และคนที่จะมาค้ำประกันรถยนต์ จะต้องมีรายได้ มากกว่าค่างวดรถยนต์ถึง2เท่า ของรายได้สุทธิ และต้องมีเครดิตบูโรส่วนการวางเงินดาวน์ถ้ามีการว่างเงินดาวน์มาก ก็จะทำให้มีการผ่อนต่อเดือนที่น้อยลงอีกด้วย ขั้นตอนในการกู้เงินกับางธนาคารเพื่อซื้อรถ 1.เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชน , […]