ผลลัพธ์แคปชั่นความรู้ ทักษะ และวิจารณญาณที่จำเป็น

แคปชั่น

 

ความรับผิดชอบสมมติว่ามีความรู้ ทักษะ และวิจารณญาณที่จำเป็น แคปชั่นผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทำในสิ่งที่ถูกต้อง ครั้งแรก ตรงเวลา ทุกครั้งแคปชั่น การมีคนที่มีความสามารถเพียงพอไม่เพียงพอในตัวของมันเอง ที่นี่การทำสิ่งที่ ถูกต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมและประสบการณ์ แต่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและยึดมั่นในหลักการชี้นำขององค์กร มันทำในสิ่งที่ถูกต้องจากมุมมองด้านคุณค่า การทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ครั้งแรก ตรงเวลา ทุกครั้งแคปชั่นหมายความว่าบุคลากรขององค์กรยึดมั่นในหลักการชี้นำอย่างสม่ำเสมอและอย่างมีสติการริเริ่ม ความสามารถและการยึดมั่นในหลักการชี้นำนำไปสู่ความคิดริเริ่มแคปชั่น ผู้คนมองเห็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำและทำมันเพราะมันจำเป็นต้องทำให้เสร็จ แคปชั่นเนื่องจากบุคลากรในองค์กรมีความสามารถแคปชั่น จึงสามารถเห็นความจำเป็นที่ต้องทำและมีความรู้ ทักษะ และวิจารณญาณที่จำเป็นในการดำเนินการ

เว้นแต่จะมีการควบคุมโดยตรงในระดับสูง มุ่งเน้นที่การบรรลุผลลัพธ์

เนื่องจากพวกเขายึดมั่นในหลักการชี้นำขององค์กรและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลตามที่ต้องการ พวกเขาจึงทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในทางกลับกัน หากบุคลากรขององค์กรไม่แสดงออกถึงความริเริ่มแคปชั่น ก็มีการขาดดุลขององค์กรที่ต้องมีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร การแทรกแซงนั้นจะต้องมุ่งไปที่การผสมผสานระหว่างการเพิ่มความสามารถของบุคลากรขององค์กรและการยึดมั่นในหลักการชี้นำขององค์กรที่เพิ่มขึ้น แคปชั่นเพิ่มการยึดมั่นในหลักการชี้นำแน่นอนคนในองค์กรสามารถมีความสามารถ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และแสดงความคิดริเริ่มในระดับสูง และยังไม่บรรลุผลตามที่ต้องการขององค์กร

เว้นแต่จะมีการควบคุมแคปชั่นโดยตรงในระดับสูง มุ่งเน้นที่การบรรลุผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสถานการณ์หรือ สถานการณ์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหล่านี้เป็นขั้นตอนกลางสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรแคปชั่น และการไม่สนใจสิ่งเหล่านี้จะลดโอกาสในการบรรลุผลตามที่ต้องการขององค์กร ในทางกลับกัน การมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ขั้นกลางอย่างเข้มข้นจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรประสิทธิผลหากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรคงที่

นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้

ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม และการกำกับโดยตรงจะเพียงพอสำหรับการบรรลุผลตามที่ต้องการขององค์กรหรือไม่ และเมื่อผู้คนประสบความสำเร็จในแง่ของผลลัพธ์ขั้นกลาง แคปชั่นพวกเขาก็แค่ต้องทำดีต่อไป การจัดการจึงเป็นมากกว่ากระบวนการการบำรุงรักษาความพยายาม แคปชั่นโสดกวนๆเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแคปชั่นและฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอก

นอกจากนี้แคปชั่นผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหรือมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงสำหรับผลลัพธ์แบบเก่าแคปชั่น ไม่ว่าเมื่อวานจะเปลี่ยนไปแค่ไหน’ ผลลัพธ์ที่ต้องการจะไม่เหมือนกับวันพรุ่งนี้ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะต้องรักษาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้สำเร็จได้ด้วยการทำสิ่งที่ต้องการทำให้เสร็จ สอบถามที่ https://xn--42ca1ge8ca5azoob.com/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-95-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%992021-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%84/