เอกสารที่จำเป็นในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท


กระบวนการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นขอจดทะเบียน ต่อไปนี้คือเอกสารที่ส่วนใหญ่จำเป็นในกระบวนการนี้ เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้งบริษัท (Minutes of Meeting of Incorporators) รายชื่อผู้ก่อตั้งและข้อมูลส่วนตัว, รวมถึงที่อยู่ปัจจุบัน

เอกสารที่เกี่ยวกับผู้บริหารและกรรมการบริษัท จดทะเบียนบริษัทบันทึกการประชุมกรรมการบริษัท (Minutes of Board of Directors’ Meeting) บันทึกการเลือกตั้งผู้บริหารและกรรมการบริษัท รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริษัท พร้อมข้อมูลส่วนตัว จดทะเบียนบริษัทเอกสารที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้งเพื่อกำหนดทุนจดทะเบียน (Minutes of Meeting for Determining Registered Capital) สัญญาหุ้น (Share Subscription Agreement) หรือ บันทึกการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) สัญญาบริจาคหุ้น (Share Donation Agreement) (ถ้ามี)

เอกสารที่เกี่ยวกับสถานที่ทำการ จดทะเบียนบริษัทสัญญาเช่าสถานที่ทำการ (Lease Agreement) หรือเอกสารสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน (Title Deed) การยื่นรายละเอียดที่อยู่ที่ตั้งของบริษัท เอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) คำขอจดทะเบียนบริษัท (Application for Company Registration) สำเนาหลักฐานประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท รายละเอียดทางธุรกิจ, รวมถึงวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินธุรกิจ

เอกสารที่เกี่ยวกับธนาคาร จดทะเบียนบริษัทเอกสารยืนยันการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท เอกสารที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration) เอกสารอื่นๆ (ตามความจำเป็น) เอกสารที่เกี่ยวกับหลักฐานการสร้างบริษัทที่อาจจำเป็นตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเฉพาะของธุรกิจ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), บริษัทจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Person Registration Number) และสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ https://www.aerowingroup.com/